บุคลากรทางการแพทย์

บทเรียนการรักษามะเร็งและรังสีรักษา

ลำดับ บทเรียนเรื่อง เรียบเรียงโดย ดาวน์โหลด
ลำดับ1 บทเรียนเรื่องProton therapy in hepatocellular carcinoma บทบาทของการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนในโรคมะเร็งตับปฐมภูมิ เรียบเรียงโดยอ.ดร.พญ.ณปภัช อมรวิเชษฐ์ download
ลำดับ2 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาในเนื้องอกเต้านมชนิด DCIS (Ductal carcinoma in Situ) เรียบเรียงโดยอ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย download
ลำดับ3 บทเรียนเรื่องการรักษามะเร็งศีรษะและลำคอด้วยโปรตอน Proton therapy in head and neck cancers เรียบเรียงโดยอ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์ download
ลำดับ4 บทเรียนเรื่องเนื้องอกสมองชนิด Diffuse Brain stem glioma (DIPG) ในผู้ป่วยเด็ก เรียบเรียงโดยอ.พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา download
ลำดับ5 บทเรียนเรื่องหลักการในการรักษาด้วยรังสีในมะเร็งหลอดอาหาร เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล,อ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์ download
ลำดับ6 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาในมะเร็งเต้านมชนิด Triple negative (TNBC) เรียบเรียงโดยอ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย download
ลำดับ7 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีร่วมพิกัดในผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจายไปปอด เรียบเรียงโดย อ.พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต download
ลำดับ8 บทเรียนเรื่องบทบาทของการฉายรังสีร่วมพิกัดในการรักษามะเร็งแพร่กระจายไปตับ เรียบเรียงโดยอ.ดร.พญ.ณปภัช อมรวิเชษฐ์ download
ลำดับ9 บทเรียนเรื่องPractical points and updates in management of brain metastases เรียบเรียงโดยอ.นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์ download
ลำดับ10 บทเรียนเรื่องMedulloblastoma in Children เรียบเรียงโดยอ.พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา download
ลำดับ11 บทเรียนเรื่องมะเร็งในเด็ก เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ และรศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ download
ลำดับ12 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีร่วมพิกัดในโรคมะเร็งแพร่กระจายมายังกระดูกสันหลัง เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ13 บทเรียนเรื่องการจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI simulation) เรียบเรียงโดย อ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ14 บทเรียนเรื่องมะเร็งกระเพาะอาหาร เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ15 บทเรียนเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดจากโรคมะเร็ง เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ16 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาในผู้ป่วยเด็ก Hodgkin Lymphoma เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ17 บทเรียนเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ18 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีเฉพาะส่วนสำหรับการรักษามะเร็งเต้านมระยะแรก เรียบเรียงโดยอ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย download
ลำดับ19 บทเรียนเรื่องมะเร็งหลังโพรงจมูก เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ20 บทเรียนเรื่องการรักษา Hodgkin lymphoma (HL) เรียบเรียงโดยนายแพทย์ทัศน์พงศ์ รายยวา download
BACK   123   NEXT

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 0 4 5 9 9 7

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์