บุคลากรทางการแพทย์

บทเรียนการรักษามะเร็งและรังสีรักษา

ลำดับ บทเรียนเรื่อง เรียบเรียงโดย ดาวน์โหลด
ลำดับ61 บทเรียนเรื่องฟิสิกส์ทางรังสีรักษา (slide only) เรียบเรียงโดย รศ.ศิวลี สุริยาปี download
ลำดับ62 บทเรียนเรื่องรังสีรักษาพื้นฐาน เรียบเรียงโดยผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ, รศ.ศิวลี สุริยาปี download
ลำดับ63 บทเรียนเรื่องมะเร็งตับอ่อน เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ64 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีแบบปรับความเข้มในมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ65 บทเรียนเรื่องการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม (Intensity Modulated Radiation Therapy, IMRT) เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ66 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาในการรักษามะเร็งหลอดอาหาร เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
BACK   1234   NEXT

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 4 8 2 9 4 2

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์