โรคมะเร็ง

มะเร็งหลอดอาหาร

มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal cancer)
เป็นมะเร็งที่มีจุดกำเนิดมาจากเยื่อบุภายในหลอดอาหาร มะเร็งหลอดอาหารที่พบบ่อยแบ่งออกเป็นสองชนิดตามเซลล์ต้นกำเนิด ดังนี้
  1. มะเร็งชนิด Squamous cell carcinoma : ต้นกำเนิดจากเยื่อบุผิวชนิดเซลล์แบน มักพบได้บ่อยบริเวณทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนกลาง
  2. มะเร็งชนิด Adenocarcinoma : ต้นกำเนิดจากเยื่อบุผิวชนิดต่อมคัดหลั่งเมือก มักพบได้บ่อยบริเวณทางเดินอาหารส่วนล่าง

 

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

3 2 3 4 0 4 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์