บุคลากรทางการแพทย์

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

  • รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

    รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
     

ผศ.นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล

ผศ.นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล

 

รศ.ดร.พญ.ชนิดา วินะยานุวัติคุณ

รศ.ดร.พญ.ชนิดา วินะยานุวัติคุณ

 

แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูล

แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูล

 


แพทย์หญิงปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์

แพทย์หญิงปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์

 

แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ

แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ

 

แพทย์หญิงศิยามล มิ่งมาลัยรักษ์

แพทย์หญิงศิยามล มิ่งมาลัยรักษ์

 


นายแพทย์ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล

นายแพทย์ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล

 

ผศ.พญ.สุทิมา เหลืองดิลก

ผศ.พญ.สุทิมา เหลืองดิลก

 

แพทย์หญิงนุสรา ภาคย์วิศาล

แพทย์หญิงนุสรา ภาคย์วิศาล

 


นายแพทย์สุดปรีดา ชัยนิธิกรรณ

นายแพทย์สุดปรีดา ชัยนิธิกรรณ

 

แพทย์หญิงณัฏยา  ตียพันธ์

แพทย์หญิงณัฏยา ตียพันธ์

 

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์