บุคลากรทางการแพทย์

พยาบาล

  • นางระพีพรรณ หาญพงศาจิตต์
    ผู้ตรวจการพยาบาล

นางดวงใจ ตะโจปะรัง

 

นางวัลยา โกฏิรัตน์

 

นางจุฑาวรีย์ พงศ์ภูสิน

 


น.ส.นฤภร ค้าโค

 

น.ส.ณัฐวิภา พันธุชิน

 

น.ส.ศรินทร ผดุงพงศ์วัฒนา

 


น.ส.ศศิธร หิรัญ

 

น.ส.รัตติกาล ใสนวน

 

น.ส.สุวิณี แก้วดี

 


สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 2 2 8 2 8 6

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์