บุคลากรทางการแพทย์

นักฟิสิกส์การแพทย์

  • รองศาสตราจารย์ศิวลี สุริยาปี
     

นางสาวโชติกา จำปาเงิน

ผู้เชี่ยวชาญนักรังสีการแพทย์

ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม

ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์

นายอิศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา

นักรังสีการแพทย์


นายสรจรส อุณห์ศิริ

ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์

นางพันทิวา อุณห์ศิริ

นักรังสีการแพทย์

นายธนวัฒน์ ถาวรวงษ์

นักรังสีการแพทย์


น.ส.มินตรา แก้วเสมอ

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.ศิริญญา เรืองชาญ

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

3 3 1 3 8 8 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์