บุคลากรทางการแพทย์

นักฟิสิกส์การแพทย์

  • รองศาสตราจารย์ศิวลี สุริยาปี

    รองศาสตราจารย์ศิวลี สุริยาปี
     

นางสาวโชติกา จำปาเงิน

นางสาวโชติกา จำปาเงิน

ผู้เชี่ยวชาญนักรังสีการแพทย์

ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม

ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม

อาจารย์

ดร.อิศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ดร.อิศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์


ดร.สรจรส อุณห์ศิริ

ดร.สรจรส อุณห์ศิริ

ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์

นางพันทิวา อุณห์ศิริ

นางพันทิวา อุณห์ศิริ

ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์

นายธนวัฒน์ ถาวรวงษ์

นายธนวัฒน์ ถาวรวงษ์

นักรังสีการแพทย์


ดร.มินตรา  แก้วเสมอ

ดร.มินตรา แก้วเสมอ

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.ศิริญญา เรืองชาญ

น.ส.ศิริญญา เรืองชาญ

 นักรังสีการแพทย์

นายจารึก ก้านเพ็ชร

นายจารึก ก้านเพ็ชร

 ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์


นางชุลี วรรณวิจิตร

นางชุลี วรรณวิจิตร

 

นายศักดา กิ่งแก้ว

นายศักดา กิ่งแก้ว

 

น.ส.มนัญชยา  วิมลโนช

น.ส.มนัญชยา วิมลโนช

 


สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 7 1 6 4 3 5

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์