บุคลากรทางการแพทย์

นักฟิสิกส์การแพทย์

  • รองศาสตราจารย์ศิวลี สุริยาปี
     

นางสาวโชติกา จำปาเงิน

ผู้เชี่ยวชาญนักรังสีการแพทย์

ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม

อาจารย์

ดร.อิศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์


นายสรจรส อุณห์ศิริ

ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์

นางพันทิวา อุณห์ศิริ

ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์

นายธนวัฒน์ ถาวรวงษ์

นักรังสีการแพทย์


ดร.มินตรา แก้วเสมอ

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.ศิริญญา เรืองชาญ

 นักรังสีการแพทย์

นายจารึก ก้านเพ็ชร

 ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์


นางชุลี วรรณวิจิตร

 

นายศักดา กิ่งแก้ว

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 2 2 8 3 1 5

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์