บุคลากรทางการแพทย์

นักรังสีการแพทย์

  • นายจำนงค์ คุ้มเขว้า
    ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์

นางวรรณภา เมธาภิรักษ์

 ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์

นายบัญชา พันธุ์แตง

ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์

น.ส.วรญา เงินเถื่อน

ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์


น.ส.ปณิชา นวลสุธา

ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์

นางมนัสชนก จิตรนอก

 ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์

น.ส.เมทินี วิเศษรินทอง

ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์ 


น.ส.นุสรา อาภาเศรษฐสกุล

 ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์

น.ส.ยุภาวดี ยังเป็นบุญ

 นักรังสีการแพทย์

นายโพธิ์ทอง ดวงสุพรรณ์

 นักรังสีการแพทย์


นายวิสัณห์ อาภาเศรษฐสกุล

นักรังสีการแพทย์

น.ส.นิชาภา สุทนต์

นักรังสีการแพทย์

น.ส.ศิริพร พรมวัลย์

เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์


นายธัญญวัฒน์ ทองเกิด

เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์

นายณัฐวัฒน์ สำราญใจ

นักรังสีการแพทย์

น.ส.บุณฑริก นายอง

นักรังสีการแพทย์


น.ส.พรหมพร พรหมเมตตา

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.หนึ่งฤทัย จะวะนะ

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.อภิสรา ชีรนรวนิชย์

 นักรังสีการแพทย์


น.ส.สิริพร ว่อง

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.จุฬาลักษณ์ ชนะโยธา

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.วโรชา แสนกล้า

 นักรังสีการแพทย์


น.ส.นงค์นุช คำตา

 นักรังสีการแพทย์

นายสุทธิพงษ์ ฤทธิแผลง

 นักรังสีการแพทย์

นางอัญชลี ภัทรชัยวรพัฒน์

 นักรังสีการแพทย์


น.ส.พิมพิดา จันราช

 นักรังสีการแพทย์

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 1 8 8 9 6 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์