บุคลากรทางการแพทย์

นักรังสีการแพทย์

  • นายจำนงค์ คุ้มเขว้า
    นักรังสีการแพทย์

นายวราจิณ บุญคง

 ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์

นางวรรณภา เมธาภิรักษ์

 ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์

นายบัญชา พันธุ์แตง

นักรังสีการแพทย์


น.ส.วรญา เงินเถื่อน

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.ปณิชา นวลสุธา

นักรังสีการแพทย์

นางมนัสชนก ธรรมนวพฤทธิ์

 นักรังสีการแพทย์


น.ส.เมทินี วิเศษรินทอง

นักรังสีการแพทย์ 

นายจารึก ก้านเพ็ชร

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.นุชรา นาคสวัสดิ์

 นักรังสีการแพทย์


น.ส.ยุภาวดี ยังเป็นบุญ

 นักรังสีการแพทย์

นายโพธิ์ทอง ดวงสุพรรณ์

 เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์

นายวิสัณห์ มีผิว

เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์


น.ส.นิชาภา สุทนต์

เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์

น.ส.ศิริพร พรมวัลย์

เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์

นายธัญญวัฒน์ ทองเกิด

เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์


นายณัฐวัฒน์ สำราญใจ

เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์

น.ส.บุญฑริก นายอง

นักรังสีการแพทย์

น.ส.พรหมพร พรหมเมตตา

 นักรังสีการแพทย์


น.ส.หนึ่งฤทัย จะวะนะ

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.อภิสรา ชีรนรวนิชย์

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.สิริพร ว่อง

 นักรังสีการแพทย์


น.ส.จุฬาลักษณ์ ชนะโยธา

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.วโรชา แสนกล้า

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.นงค์นุช คำตา

 


นายสุทธิพงษ์ ฤทธิแผลง

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

3 3 1 3 8 8 7

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์