บุคลากรทางการแพทย์

นักรังสีการแพทย์

  • นางอรุณี พวงนาค
     

น.ส.ดรุณี บุญชื่น

 

นางธนัญญา วงษ์ชมภู

 

นางกนกรักษ์ อบรม

 


น.ส.กีรติกา ไทรจันทร์

 

น.ส.บุญทิพา เนตรสว่าง

 

น.ส.ภัทราวดี เทศสุรินทร์

 


น.ส.นับทอง บัวสรวง

 

น.ส.ภณิดา ทองเกิด

 

น.ส.ธันยรัศมิ์ ดีวรรณวงศ์

 


สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 2 2 8 3 2 5

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์