บุคลากรทางการแพทย์

นักรังสีการแพทย์

  • นางอรุณี พวงนาค
     

น.ส.ดรุณี บุญชื่น

 

นางธนัญญา วงษ์ชมภู

 

นางกนกรักษ์ อบรม

 


น.ส.จินตนา วิทยากุล

 

น.ส.กีรติกา ไทรจันทร์

 

น.ส.บุญทิพา เนตรสว่าง

 


น.ส.ภัทราวดี เทศสุรินทร์

 

น.ส.นับทอง บัวสรวง

 

น.ส.ภณิดา ทองเกิด

 


น.ส.ธันยรัศมิ์ ดีวรรณวงศ์

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

4 9 3 0 1 5 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์