บุคลากรทางการแพทย์

นักรังสีการแพทย์

 • นายอำพัน ทองสุขมาก

  นายอำพัน ทองสุขมาก
   

น.ส.สิริกาญจน์ ทาตะชัย

น.ส.สิริกาญจน์ ทาตะชัย

 

นางชุติรัตน์ บุญศิริ

นางชุติรัตน์ บุญศิริ

 

นายจักรพันธ์ สุขวิชัย

นายจักรพันธ์ สุขวิชัย

 


น.ส.ดาวเรือง ศักดิกุล

น.ส.ดาวเรือง ศักดิกุล

 

นายไพโรจน์ โพธิ์ศรี

นายไพโรจน์ โพธิ์ศรี

 

น.ส.ทรรศพร พองพรหม

น.ส.ทรรศพร พองพรหม

 


น.ส.ชลวรา ศรีมะโน

น.ส.ชลวรา ศรีมะโน

 

น.ส.ลัดดาวัลย์ นิ่มพันธ์

น.ส.ลัดดาวัลย์ นิ่มพันธ์

 

นายภาณุเดช ภาคภูมิ

นายภาณุเดช ภาคภูมิ

 


น.ส.พรทิพย์ ทองใบ

น.ส.พรทิพย์ ทองใบ

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 1 8 2 0 5 7

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์