บุคลากรทางการแพทย์

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

  • รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

    รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
     

นายแพทย์สืบพงศ์ ธนสารวิมล

นายแพทย์สืบพงศ์ ธนสารวิมล

 

ดร.แพทย์หญิงชนิดา วินะยานุวัติคุณ

ดร.แพทย์หญิงชนิดา วินะยานุวัติคุณ

 

แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูล

แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูล

 


แพทย์หญิงปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์

แพทย์หญิงปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์

 

แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ

แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ

 

แพทย์หญิงศิยามล มิ่งมาลัยรักษ์

แพทย์หญิงศิยามล มิ่งมาลัยรักษ์

 


สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 7 1 7 7 6 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์