บุคลากรทางการแพทย์

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

  • รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
     

นายแพทย์สืบพงศ์ ธนสารวิมล

 

นายแพทย์นรินทร์ วรวุฒิ

 

ดร.แพทย์หญิงชนิดา วินะยานุวัติคุณ

 


แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูล

 

แพทย์หญิงปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์

 

แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ

 


แพทย์หญิงศิยามล มิ่งมาลัยรักษ์

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 1 8 8 9 6 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์