บุคลากรทางการแพทย์

แพทย์หญิงอนุสสรา ประยงค์รัตน์

การศึกษา

2546-2552

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553-2556 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษา

 

ประวัติการทำงาน

2553-2554 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จ.ชลบุรี
2554-2556 แพทย์ประจำบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2556-ปัจจุบัน แพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 

PUBLICATION

 
Songthong AP, Kannarunimit D, Chakkabat C, Lertbutsayanukul C. A randomized phase II/III study of adverse events between sequential (SEQ) versus simultaneous integrated boost (SIB) intensity modulated radiation therapy (IMRT) in nasopharyngeal carcinoma; preliminary result on acute adverse events. Radiat Oncol. 2015;10:166
 
Songthong A, Chakkabat C, Kannarunimit D, Lertbutsayanukul C. Efficacy of intensity-modulated radiotherapy with concurrent carboplatin in nasopharyngeal carcinoma. Radiol Oncol. 2015 Mar 25;49(2):155-62. doi: 10.2478/raon-2014-0044. eCollection 2015.
 
Anussara Songthong,Chakkapong Chakkabat,Danita Kannarunimit,Chawalit Lertbutsayanukul.
Efficacy of Intensity-Modulated Radiotherapy with Concurrent Carboplatin in Nasopharyngeal Carcinoma. Radiology and Oncology. ISSN (Online) 1581-3207, DOI: 10.2478/raon-2014-0044, December 2014.
 
 
 
 
 
 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

3 2 3 4 0 0 6

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์