บุคลากรทางการแพทย์

ผศ.นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล

การศึกษา

พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) พ.ศ.2543
วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
อื่นๆ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2549
  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขามะเร็งวิทยา  พ.ศ.2551

 

 

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์