บุคลากรทางการแพทย์

ดร.แพทย์หญิงชนิดา วินะยานุวัติคุณ

การศึกษา

พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) พ.ศ.2543
วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
อื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขามะเร็งวิทยา

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 7 1 7 7 6 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์