บุคลากรทางการแพทย์

แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูล

การศึกษา

พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) พ.ศ.2544
อื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทางวิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขามะเร็งวิทยา

 

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์