บุคลากรทางการแพทย์

แพทย์หญิงสาริน กิจพาณิชย์

การศึกษา

พ.ศ.2557- 2560:  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษา

พ.ศ.2549 - 2555: แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2547 - 2548: Edgecumbe College, New Zealand

พ.ศ.2546 - 2549: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2555 - 2556: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ. จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

พ.ศ. 2557-2560: แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปัจจุบัน: แพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Education and Qualification

  • 2017 - Present:   Radiation oncologist of Division of Therapeutic Radiation and Oncology, Department of Radiology, King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH)
  • 2017: Thai Board of Radiation Oncology
  • Jan 2017: Observership, OncoRay and Department of Radio-oncology, Carl Gustav Carus University Hospital, Dresden, Germany
  • 2014-2017: Residency training program, Division of Therapeutic Radiation and Oncology, Department of Radiology, King Chulalongkorn Memorial Hospital
  • 2012 - 2013: Internist, Chandharubeksa hospital, Royal Thai Air Force
  • 2006 - 2012: Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
  • 2004 - 2005: Edgecumbe College, New Zealand
  • 2003 - 2006: Triam Udom Suksa School, Bangkok, Thailand

Publication

1. Original articles
Lertbutsayanukul C, Prayongrat A, Kannarunimit D, Netsawang B, Kitpanit S, Chakkabat C, Hansasuta P. Optimal plasma pretreatment EBV DNA cut-off point for nasopharyngeal cancer patients treated with intensity modulated radiation therapy. Jpn J Clin Oncol. 2018 May;48(5):467-475


2. Lertbutsayanukul C, Prayongrat A, Kannarunimit D, Chakkabat C, Netsawang B, Kitpanit S. A randomized phase III study between sequential versus simultaneous integrated boost intensity-modulated radiation therapy in nasopharyngeal carcinoma. Strahlenther Onkol. 2018 May;194(5):375-385.


3. Lertbutsayanukul C, Kannarunimit D, Prayongrat A, Chakkabat C, Netsawang B, Kitpanit S. Prognostic value of plasma EBV DNA for nasopharyngeal cancer patients during treatment with intensity-modulated radiation therapy and concurrent chemotherapy. Radiol Oncol 2018. DOI: https://doi.org/10.2478/raon-2018-0016 [Epub ahead of print]


4. Lertbutsayanukul C, Kitpanit S, Prayongrat A, Kannarunimit D, Netsawang B, Chakkabat C. Validation of previously reported predictors for radiation-induced hypothyroidism in nasopharyngeal cancer patients treated with intensity-modulated radiation therapy, a post hoc analysis from a Phase III randomized trial. DOI: https://doi.org/10.1093/jrr/rry036 [Epub ahead of print]


5. Review
Kitpanit S. Nasopharyngeal Cancer in Pediatrics and Adolescents. In: Lertbutsayanukul C. Nasopharyngeal Cancer: A Multidisciplinary Approach. Bangkok: S. Offset Graphic Design, 2017:201-222.


6. Abstract
Kitpanit S, Songthong A, Chakkabat C, Amornwichet N, Alisanant P, Nantavithya C, Lertbutsayanukul C, Shotelersuk K, Khorprasert C, Kannarunimit D. Clinical Outcomes of Stereotactic Body Radiation Therapy Using Flattening Filter Free (FFF) in Early Non-Small Cell Lung Cancers and Metastatic Lung Cancers. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2017 May 1;98(1):236.


 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 4 2 4 7 2 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์