การบริการ

การฉายรังสีแบบ 4 มิติ

การฉายรังสีเทคนิคแบบ 4 มิตินี้ มีความสำคัญต่อรอยโรคที่อยู่บริเวณที่มีการเคลื่อนไหว เช่น บริเวณทรวงอก ปอด เป็นต้น ซึ่งเป็นเทคนิคการฉายรังสีที่เครื่องฉายรังสีมีการทำงานสัมพันธ์กับจังหวะการหายใจของผู้ป่วย โดยจะต้องใช้เครื่องมือในการตรวจจับจังหวะการหายใจที่ติดไว้บนตัวผู้ป่วยควบคู่กันไปด้วย การฉายรังสีแบบ 4 มิตินี้ เป็นเทคนิคที่สามารถกำหนดขอบเขตการฉายได้ถูกต้องและมีขนาดเล็กให้รังสีโดนเฉพาะตำแหน่งของรอยโรคให้มากที่สุดและโดนอวัยวะสำคัญให้น้อยที่สุด เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการฉายรังสี

ชุดการรักษาด้วยรังสีแบบ 4 มิติจะประกอบด้วย

 

1. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 4 มิติ

 

 

2. คอมพิวเตอร์วางแผนการรักษาแบบ 4 มิติ

 

 

3. เครื่องฉายรังสีแบบ 4 มิติ

 

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์