การบริการ

การจำลองโดยใช้ภาพจากเครื่องเพ็ทซีที

การสร้างภาพด้วยเครื่องเพ็ทซีที คุณลักษณะเด่นของเครื่องนี้คือ สามารถดูการตอบสนองการทำงานของเนื้อเยื่อซึ่งจะสัมพันธ์กับตำแหน่งและขอบเขตของรอยโรคที่ชัดเจนกว่าการแยกรอยโรคด้วยความแตกต่างของเนื้อเยื่อเพียงอย่างเดียว

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 1 0 2 5 1 5

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์