การบริการ

เครื่องฉายรังสีรุ่น iX

เครื่องฉายรังสีรุ่น iX

เป็นเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ทุกระบบ ด้วยลำรังสีโฟตอน และลำอิเล็กตรอน โดยมีลำรังสีโฟตอนขนาด 6 และ 10 MV และลำอิเล็กตรอน 6-22 MeV สำหรับรักษาได้ทั้งแบบ gantry อยู่กับที่ หรือหมุนได้ โดยมีชุดบังคับลำรังสีแบบซี่ (Multileaf collimator) ขนาด120 ซี่ ในขนาดลำรังสี 40x40 cm2 สามารถฉายรังสีด้วยเทคนิค IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) เทคนิค IGRT (Image Guided Radiation Therapy) และ VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy)  รวมทั้งการรักษาด้วยลำอิเล็กตรอน การทำงานส่วนใหญ่ของเครื่องควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระบบตรวจสอบความถูกต้องด้วยเครื่องถ่ายภาพแบบดิจิตอล (Electronic Portal Imaging Device) และระบบภาพนำวิถี แบบ KV cone beam CT พร้อมทั้งมีระบบแม่ข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ ในการวางแผนการรักษา ได้แก่ เครื่อง CT, เครื่อง MRI, เครื่อง Simulator, เครื่อง PET CT, และเครื่องวางแผนการรักษา

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์