การบริการ

เครื่องรังสีรักษาชนิดสัมผัสอวัยวะภายใน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีเครื่องรังสีรักษาชนิดสัมผัสอวัยวะภายในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เป็นการรักษาระยะใกล้ด้วยการให้รังสีเอกซเรย์พลังงานต่ำขนาด 50 กิโลอิเลคตรอนโวลท์ ลักษณะลำรังสีที่ออกมาจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมสม่ำเสมอในทุกทิศทาง รัศมีโดยรอบจะแตกต่างกันขึ้นกับขนาดของหัวปล่อยรังสีที่เลือกใช้ (Applicator) ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 1.5 ถึง 5 เซนติเมตร โดยหลังทำการผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออก จึงทำการวางหัวปล่อยรังสีให้สัมผัสกับ tumor bed และให้รังสีปริมาณสูงขนาด 20 เกรย์ ใช้ระยะเวลาในการรักษาระหว่าง 20 ถึง 50 นาที ขึ้นกับขนาดหัวปล่อยรังสีที่เลือกใช้ เพื่อทำลายเซลล์ที่ tumor bed เพียงครั้งเดียว จากนั้นจึงทำการเย็บปิดแผลผ่าตัด การรักษาชนิดนี้จำกัดเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม เพื่อช่วยลดระยะเวลาการฉายรังสีระยะไกลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์