การบริการ

การวางแผนการรักษาด้วยเทคนิค 2 มิติ

การวางแผนการรักษาด้วยเทคนิค 2 มิติ เป็นการวางแผนการรักษาจากภาพเอกซเรย์ธรรมดาแสดงใน 2 แนวแกน ซึ่งได้จากการจำลองการรักษาด้วยเครื่อง Conventional simulation ซึ่งภาพที่ได้จะแสดงให้เห็นตำแหน่งของอวัยวะภายในโดยใช้กระดูกเป็นตัวเทียบเคียงและใช้เพื่อกำหนดขอบเขตของลำรังสี วิธีนี้เหมาะกับการรักษาในบริเวณกว้าง วัตถุประสงค์ในการรักษาเพื่อบรรเทาอาการความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วย สำหรับเนื้อเยื่อปกติข้างเคียงก็อาจจะใช้ซี่กำบังลำรังสีที่มีในเครื่องฉายรังสี บังอวัยวะข้างเคียงที่ไม่ต้องการให้ได้รับปริมาณรังสี

รูปแสดง ลักษณะภาพ 2 มิติ เพื่อใช้วางแผนการรักษา

 

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์