ไปฝังแร่ที่เมืองจีนมาหรือเปล่า

ปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งไปรับการรักษาที่ประเทศจีนเป็นจำนวนที่มากขึ้น โดยวิธีการฝังแร่ถาวรเป็นหนึ่งในวิธีที่กำลังมีการโฆษณาให้ไปรับบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีนี้ยังมีข้อจำกัดทั้งเรื่องประโยชน์ต่อผู้ป่วยและความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยและบุคคลข้างเคียง

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์