What's Up Spring วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.05 น. วิธีการ "ฝังแร่รักษามะเร็ง" หนทางขจัดโรคร้ายหรืออันตรายจากความรู้เท่าไม่ถึงการ

What's Up Spring วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.05 น. วิธีการ "ฝังแร่รักษามะเร็ง" หนทางขจัดโรคร้าย หรือ อันตรายจากความรู้เท่าไม่ถึงการ 
โดย นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์ (อาจารย์สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์