สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด "ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก"


 

เวลา 13.53 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2558 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารล้วน-เพิ่มพูน ว่องวานิช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิด "ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก" ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการผู้ป่วยมะเร็งโดยครอบคลุมถึงผู้ป่วย มะเร็งที่โรงพยาบาลฯ ให้บริการทุกฝ่าย ได้แก่ หน่วยรังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา, หน่วยมะเร็งวิทยาเคมีบำบัด ฝ่ายอายุรศาสตร์ และศูนย์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งก่อนหน้านี้โรงพยาบาลฯ ได้ให้บริการให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบ "พักค้าง" ใน "หน่วยเคมีบำบัด" ขนาด 15 ที่ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 30 รายต่อวัน แต่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งศูนย์ให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก โดยรองรับผู้ป่วยได้ 30 ที่ สามารถให้บริการได้ถึง 100 คนต่อวัน และให้บริการเคมีบำบัดแก่ทุกฝ่ายในโรงพยาบาลฯ  ทั้งยังมุ่งเน้นให้เป็น "ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร" ที่จะเป็นศูนย์รวบรวมความชำนาญของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การรักษาโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาด เป็นการประหยัดทรัพยากรอีกทางหนึ่ง

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์