ข่าวสารและเหตุการณ์

Hacked By 00x00

 Ooopzzz...ไปฝังแร่ที่เมืองจีนมาหรือเปล่า

คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง

ภาพความสำเร็จการจัดประชุมวิชาการ

 ภาพความสำเร็จในการจัดประชุมวิชาการสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมมากมาย

BACK   12   NEXT

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์