เพื่อนคู่คิดพิชิตมะเร็ง

เพื่อนคู่คิดพิชิตมะเร็ง

ปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งปรึกษาได้ที่  095-901-5225   ให้คำปรึกษาโดย คุณวิจิตรา คันธวิวรณ์

 

การศึกษา
2512 ประกาศนียบัตรขั้นสูงโรงเรียนพยาบาล สภากาชาดไทย (ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยพยาบาล)
2524 อบรมการพยาบาลดูแลผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช
2526 อบรมหลักสูตร Work Study สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2530 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
2513 - 2531 พยาบาลประจำการหอผู้ป่วย สวัสดิ์-ล้อม โอสถานุเคราะห์ ดูแลพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทุกระบบและการรักษา
2531 - 2549 หัวหน้าหอผู้ป่วยว่องวานิชชั้น 3 ดูแลพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ที่มารับการรักษา โดยการสอดใส่เครื่องมือและใส่แร่
2546 - 2549 เป็นอาสาสมัคร(โควต้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร)ร่วมประชุมหน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างต่อเนื่องมาตลอด
2549 ได้รับเลื่อนเป็นพยาบาล ระดับ 8
ผลงานทางวิชาการ
2541 Free Paper การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยแร่กัมมนันตรังสีสูง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการประชุมวิชาการของสมาคมรังสีรักษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9 Poster Presentation AN Experience in Nursing Care of Cervical Cancer Patients Receiving High Dose Rate Treatment at King Chulalongkorn Memorial Hospital ในการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 5

 

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์