ข้อมูลเกี่ยวกับโรค

ข้อแนะนำสำหรับการกินเพื่อสุขภาพที่ดี

ข้อแนะนำสำหรับการกิจเพื่อสุขภาพที่ดี
ข้อแนะนำในด้านอาหารแบบ Pyramid ข้อแนะนำนี้เป็นหลักการกินอาหารที่แนะนำโดย The United States Department of Agriculture (USDA) เพื่อเผยแพร่การรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยแนะนำกลุ่มอาหาร  5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธัญพืช  ผัก ผลไม้  นม  เนื้อสัตว์ และโปรตีนจากแหล่งอื่นนอกจากเนื้อสัตว์ พร้อมทั้งปริมาณที่ควร บริโภคในแต่ละวันเพื่อให้ได้สารอาหาร และพลังงานที่เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย โดยแนะนำให้บริโภค ไขมัน น้ำมัน และของหวานในปริมาณน้อย นอกจากนี้ยังมีข้อแนะนำเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดีดังนี้

  • บริโภคอาหารที่มีสารอาหารสูงแต่ให้พลังงานจำกัด
  • รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  • ออกกำลังกายเป็นประจำ
  • กินผักผลไม้และนมไขมันต่ำทุกวัน
  • บริโภคไขมันในปริมาณน้อย
  • กินอาหารที่มีกากใยสูง
  • ลดการบริโภคอาหารที่มีเกลือ และกินอาหารที่มีโปแตสเชี่ยมสูง เช่น กล้วย ผักโขม มันฝรั่ง
  • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  • เก็บรักษาและเตรียมอาหารโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 4 8 2 9 2 4

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์