ข้อมูลเกี่ยวกับโรค

เป้าหมายของโภชนบำบัด

เป้าหมายของโภชนบำบัด
เป้าหมายของการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยโภชนบำบัด ได้แก่

 • ป้องกันและรักษาภาวะทุพโภชนาการ
 • ป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อ กระดูก อวัยวะ และมวลร่างกายอื่นๆ
 • ช่วยผู้ป่วยให้สามารถทนต่อการรักษาได้
 • ป้องกันผลข้างเคียงและผลกระทบในด้านโภชนาการ
 • คงความแข็งแรงและพลังงานของร่างกาย
 • รักษาความสามารถในการต้านทานการติดเชื้อ
 • ช่วยในการฟื้นฟูและรักษา
 • ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือข้อจำกัดในด้านการกินเนื่องมาจากความเชื่อทางศาสนาอาจจะต้องมีการหารือกับผู้นำ ทางศาสนาเพื่อขอละเว้นข้อจำกัดบางอย่างในระหว่างการรักษาและฟื้นฟูจากโรคมะเร็ง และการได้รับสารอาหาร อย่างเพียงพอ ยังคงเป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการบรรเทาหรือหายจากโรคมะเร็งแล้วก็ตาม  เป้าหมายของโภชนบำบัด สำหรับผู้ป่วยมะเร็งขั้นรุนแรงคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนไข้ในด้าน
ต่างๆ ได้แก่

 • ลดผลข้างเคียงจากการรักษา
 • ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ
 • รักษาความแข็งแรงและพลังงานของร่างกาย
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 4 8 2 8 8 7

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์