ข้อมูลเกี่ยวกับโรค

การตรวจคัดกรองและประเมินผล

การตรวจคัดกรองและประเมินผล

การวินิจฉัยและรักษาปัญหาทางโภชนาการตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยทำให้การพยากรณ์โรคดีขึ้นการคัดกรองและประเมินปัญหาด้านโภชนาการ ส่งผลต่อการรักษาโรคมะเร็ง  ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวน้อยเกินไปหรือขาดสารอาหารจะให้ผลตอบสนองที่ไม่ดีต่อการรักษา ซึ่งการขาดสารอาหารอาจเกิดจากตัวโรคมะเร็งเองหรือทำให้ผู้ป่วยอาการทรุดลงในขณะที่โรคมะเร็งนั้นลุกลามมากขึ้น การตรวจพบและรักษาปัญหาทางโภชนา-การ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกอาจช่วยให้ผู้ป่วยสามารถมีน้ำหนักตัวที่คงที่หรือมากขึ้นได้ ซึ่งช่วยให้มีการตอบสนองต่อ การรักษาที่ดีขึ้นและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้การตรวจคัดกรองและประเมินภาวะทางโภชนาการต้องทำทั้งก่อนและต่อเนื่องตลอดการรักษา เนื่องจากผู้ป่วยที่มีภาวะโภชนาการที่ดีจะสามารถทนต่อผลข้างเคียงของการรักษาได้ดีกว่า การตรวจคัดกรอง และประเมินภาวะทางโภชนาการจึงควรต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนการให้การรักษา  ดังนั้นการควบคุมภาวะ โภชนาการที่เหมาะสมจะต้องเริ่มตั้งแต่ระยะแรก และต้องมีการตรวจประเมินอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะการรักษา การตรวจคัดกรองจะช่วยให้ทราบว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารหรือไม่ และประเมินถึง  ภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วยว่ามีความจำเป็นต้องให้โภชนบำบัดก่อนหรือไม่ โดยในการประเมินนั้นจะต้อง ทราบข้อมูลจากผู้ป่วยหรือผู้ดูแลดังต่อไปนี้

 • น้ำหนักมีการเปลี่ยนแปลงในรอบระยะเวลา 6 เดือนหรือไม่
 • มีการเปลี่ยนแปลงในชนิดและปริมาณอาหารที่รับประทาน เมื่อเทียบกับในภาวะปกติของ
  ผู้ป่วยหรือไม่
 • มีปัญหาในการรับประทานอาหาร เช่น อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก ปากแห้ง มีการเปลี่ยนแปลง
  ในการรับรู้ด้านรสชาติหรือกลิ่น มีแผลในปาก หรือเบื่ออาหารหรือไม่
 • มีปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันหรือไม่

การตรวจร่างกายซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผล แพทย์จึงต้องตรวจหาสิ่งตรวจพบของโรคต่างๆ   เช่น ก้อนเนื้องอก, มีการลดลงของน้ำหนักตัว, กล้ามเนื้อและไขมัน หรือปริมาณน้ำในร่างกาย เป็นต้น  การประเมินภาวะทางโภชนาการจะดำเนินอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์โดยทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ในด้านโภชนบำบัด ทีมบุคลากรที่จะคอยติดตามภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วยระหว่างการรักษาและฟื้นฟู จะประกอบด้วย

 • แพทย์
 • พยาบาล
 • นักโภชนาการ
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • จิตแพทย์

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 4 8 2 8 8 7

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์