ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

โรคมะเร็ง วิธีการตรวจคัดกรอง คำแนะนำ
USPSTF
คำแนะนำของ
CTFPHC
คำแนะนำของ
นักวิชาการไทย
ต่อมลูกหมาก
 
1. การใช้นิ้วตรวจทางทวารหนัก
 
- อาจทำหรืออาจไม่ทำ
ในชายอายุ 50-70 ปี
- อาจทำหรืออาจ
ไม่ทำในชายอายุ
50 ปี ขึ้นไป
- ไม่ควรทำ
 
2. Prostate-specific antigen
(PSA) ในซีรั่ม
 
- อาจทำหรืออาจไม่ทำ
ในชายอายุ 50-70 ปี
 
- มีหลักฐานเพียง
เล็กน้อยว่าไม่ควร
ทำในชายอายุ 
50 ปี ขึ้นไป
- ไม่ควรทำ

 


มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคที่มักพบในผู้ชายอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ซึ่งโดยปกติแล้ว ผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไปก็มักจะมีต่อมลูกหมากโตอยู่แล้ว อาจทำให้เกิดอาการ ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะไม่พุ่งแรง ปัสสาวะบ่อย ถ้าอาการเป็นมากอาจทำให้ปัสสาวะไม่ออกซึ่งอาการเหล่านี้แยกได้ยากกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากจึงจำเป็นต้องตรวจดูว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่โดยใช้วิธีดังนี้

 

1. การตรวจทางทวารหนัก

เป็นการตรวจโดยแพทยย์จะใช้นิ้วมือสอดเข้าทางทวารหนักเพื่อคลำต่อมลูกหมากที่อยู่ทางด้านหน้าช่วยในการแยกต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมากได้ในบางรายควรปีละครั้ง

 

              

 

2. การตรวจเลืออเพื่อดูระดับ พี-เอส-เอ (PSA= Prostatic Specific Antigen)

ระดับ พี-เอส-เอ ในเลือดจะสัมพันธ์กับโรคของต่อมลูกหมาก โดยถ้ามีระดับสูง มากกว่าค่าปกติมากจะช่วยบ่งชี้ว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ควรรับการตรวจปีละครั้ง

 

3. การตรวจโดยวิธีอัลตร้าซาวนด์ผ่านเข้าทางทวารหนัก (Transrectal ultrasound) แพทย์จะใช้วิธีตรวจนี้เมื่อมีข้อสงสัย, ไม่ได้ใช้ตรวจในผู้ป่วยทุกราย เช่น เมื่อตรวจทาง 

ทวารหนักแล้วพบความผิดปกติ การตรวจจะทำโดยสอดหัวตรวจขนาดเล็กเข้าไปในทวารหนักแล้วดูภาพการสะท้อนของคลื่นในจอคอมพิวเตอร์

 

 

          

 

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 8 4

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์