บุคลากรทางการแพทย์

นักรังสีการแพทย์

 • นางอรุณี พวงนาค

  นางอรุณี พวงนาค
   

น.ส.ดรุณี บุญชื่น

น.ส.ดรุณี บุญชื่น

 

นางธนัญญา วงษ์ชมภู

นางธนัญญา วงษ์ชมภู

 

นางกนกรักษ์ อบรม

นางกนกรักษ์ อบรม

 


น.ส.กีรติกา ไทรจันทร์

น.ส.กีรติกา ไทรจันทร์

 

น.ส.บุญทิพา เนตรสว่าง

น.ส.บุญทิพา เนตรสว่าง

 

น.ส.ภัทราวดี เทศสุรินทร์

น.ส.ภัทราวดี เทศสุรินทร์

 


น.ส.นับทอง บัวสรวง

น.ส.นับทอง บัวสรวง

 

น.ส.ภณิดา ทองเกิด

น.ส.ภณิดา ทองเกิด

 

น.ส.ธันยรัศมิ์ ดีวรรณวงศ์

น.ส.ธันยรัศมิ์ ดีวรรณวงศ์

 


นายสนธยา วรเกตุ

นายสนธยา วรเกตุ

 

น.ส.สุชญาณี วรรณแจ่ม

น.ส.สุชญาณี วรรณแจ่ม

 

น.ส.ตรึงตา ภาคีทร

น.ส.ตรึงตา ภาคีทร


นายศรณ์ สุนทรรัตนานนท์

นายศรณ์ สุนทรรัตนานนท์

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์