บุคลากรทางการแพทย์

แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ

การศึกษา

พ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 2) พ.ศ.2549
วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
อื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขามะเร็งวิทยา

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 2 4 6 4 6 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์