ตารางตรวจแพทย์

ในเวลาราชการ
ออกตรวจผู้ป่วยนอกและใน (ตึกว่องวานิช ชั้น 1)
จันทร์ 08.00-12.00 น.

นพ.ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์
นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์
พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย
พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต
 

  13.00-16.00 น.
อังคาร 08.00-12.00 น. นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา
พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา
ดร.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์
 
13.00-16.00 น. พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต
พญ.สาริน กิจพาณิชย์
 
พุธ 08.00-12.00 น. พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์
นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
 
13.00-16.00 น. -
 
พฤหัส 08.00-12.00 น.

นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ
นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
พญ.ณปภัช อมรวิเชษฐ์
นพ.เพชร อลิสานันท์
พญ.กนกพร ทองเลิศ

ศุกร์ 08.00-12.00 น. พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์
นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์