การบริการ

เครื่องฉายรังสีปรับความเข้มรุ่น 21EX

เครื่องเร่งอนุภาค Clinac 21EX เป็นเครื่องเร่งอนุภาคฉายรังสีแบบ 3 มิติ และปรับความเข้มที่ผลิตให้ทั้งลำรังสีเอกซเรย์และลำอิเล็กตรอนพลังงานสูง เช่นเดียวกับเครื่อง Clinac 1800 ที่เอกซเรย์พลังงาน 6 และ 10 ล้านโวลท์ และลำอิเล็กตรอนที่พลังงาน 6, 9, 12, 16 และ 20 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์ โดยสามารถควบคุมการทำงานทั้งหมดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งภายในเครื่องจะมีเครื่องกำบังรังสีเป็นคอลลิเมเตอร์แบบซี่ หรือที่เรียกว่า MLC จำนวนทั้งหมด 80 ซึ่ โดยความกว้างของ MLC แต่ละซี่นั้นมีขนาด 1 เซนติเมตร เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตของลำรังสีให้เป็นไปตามลักษณะของก้อนมะเร็ง ในขณะเดียวกันก็ใช้กำบังรังสีสำหรับอวัยวะปกติที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งของก้อนมะเร็ง แทนการวางก้อนตะกั่วเพื่อเป็นกำบังรังสีเหมือนในสมัยก่อน ซึ่งเป็นวิธีที่ยุ่งยากและไม่สามารถวางก้อนตะกั่วให้มีรูปร่างเป็นไปตามลักษณะของก้อนมะเร็งได้มากนัก ดังนั้นผู้ป่วยสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการแายรังสีได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งที่ได้วางแผนการรักษาไว้

 

 

 

 

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 2 4 6 4 9 5

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์