ติดต่อเรา

ทีมงานพัฒนาเว็บไซด์

ผู้แต่ง เรียบเรียง และแปลบทความ

 • รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

  บรรณาธิการ

 • พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย

  รองบรรณาธิการ

 • พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา

  ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 • ผศ.นพ.ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์

  ที่ปรึกษา

 • รศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย

  ที่ปรึกษา

 • ผศ.นพ.นพดล อัศวเมธา

  ที่ปรึกษา

 • ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ

  ที่ปรึกษา

 • รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์

  ที่ปรึกษา

 • นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์

  ที่ปรึกษา

 • พญ.ณปภัช อมรวิเชษฐ์

  ที่ปรึกษา

 • พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต

  ที่ปรึกษา

 • นพ.เพชร อลิสานันท์

  ที่ปรึกษา

 • พญ.อนุสสรา ส่งทอง

  ที่ปรึกษา

 • พญ.อรวรรณ คำเจริญคุณ

  พญ.พัชรี หงษ์สมาทิพย์

 • พญ.อัจจิมา ผ่องฉวี

  พญ.ธนิศา ทองใบ

 • พญ.พนิต ชีวรัตนพงษ์

  นพ.สราเวช พงศ์รัตนามาน

 • พญ.พัชราภรณ์ ศิริปโชติ

  นพ.บัณฑิต นวนพรัตน์สกุล

 • นพ.ปฐวี โชติทวีศักดิ์

  พญ.สุภาดา ปรักกมกุล

 • พญ.ศิริกันยา จงเสถียรธรรม

  นพ.จริง เจริญวิศาล

 • พญ.วิรัมภา ละแมนชัย

  นพ.ฐานิศวร์ ศักดิ์ศิรินุกูล

 • พญ.เกศสุดา จักรชัยรุ่งเรือง

  นพ.คมสัน เอกอัจฉริยา

 • พญ.สมชนินทร์ ลี้วารินทร์พาณิช

  พญ.สุชาสินี ชำนิบรรณการ

 • พญ.จินดารัตน์ สิมะบวรสุทธิ์

  พญ.พิมพ์พร อนันตอัณณพ

 • พญ.ปนัดดา ยศทัพ

  พญ.อธิชา อริยะชัยพาณิชย์

 • พญ.นฤมล ทองทิพย์

  พญ.ธัญญารัตน์ วัฒนเศรษฐสิริ

 • นพ.ศุทธิชัย พจนานุภาพ

  พญ.ธนิศา ทองใบ

 • พญ.ปิยะวรรณ เกียรติรุ่งเรืองดี

นักฟิสิกส์การแพทย์ทุกท่าน

 • นางวัลยา โกฏิรัตน์

  พยาบาล

 • นางมนัสชนก ธรรมนวพฤทธิ์

  นักรังสีการแพทย์

ทีมงานออกแบบปรับปรุงเว็บไซด์

 • พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย

 • น.ส.กีรติกา ไทรจันทร์

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์