บุคลากรทางการแพทย์

แพทย์รังสีรักษา

  • รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

    รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
     

ผศ.นพ.ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์

ผศ.นพ.ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์

 

รศ.นพ.ประเสริฐ  เลิศสงวนสินชัย

รศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย

 

ผศ.นพ.ชลเกียรติ  ขอประเสริฐ

ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ

 


รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์

รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์

 

นายแพทย์จักรพงษ์ จักกาบาตร์

นายแพทย์จักรพงษ์ จักกาบาตร์

 

นายแพทย์ทัศน์พงศ์ รายยวา

นายแพทย์ทัศน์พงศ์ รายยวา


ดร.แพทย์หญิงณปภัช อมรวิเชษฐ์

ดร.แพทย์หญิงณปภัช อมรวิเชษฐ์

 

แพทย์หญิงดนิตา กานต์นฤนิมิต

แพทย์หญิงดนิตา กานต์นฤนิมิต

 

ผศ.(พิเศษ) พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย

ผศ.(พิเศษ) พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย

 


นายแพทย์เพชร อลิสานันท์

นายแพทย์เพชร อลิสานันท์

 

ดร.แพทย์หญิงอนุสสรา ประยงค์รัตน์

ดร.แพทย์หญิงอนุสสรา ประยงค์รัตน์

 

แพทย์หญิงชนม์นิภา นันทวิทยา

แพทย์หญิงชนม์นิภา นันทวิทยา

 


แพทย์หญิงสาริน กิจพาณิชย์

แพทย์หญิงสาริน กิจพาณิชย์

 

แพทย์หญิงฐิติพร จารุเธียร

แพทย์หญิงฐิติพร จารุเธียร

 

แพทย์หญิงกนกพร ตรีวัฒนาวงศ์

แพทย์หญิงกนกพร ตรีวัฒนาวงศ์

 


สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 7 1 7 7 4 5

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์