เบอร์โทรศัพท์ติดต่อแผนก

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อแผนก
ห้อง
ตึก
เบอร์โทรศัพท์
เคาน์เตอร์พยาบาลด้านนอก ว่องวานิช ชั้น 1 02-256-4100
เคาน์เตอร์พยาบาลด้านใน ว่องวานิช ชั้น 1 02-256-4000 ต่อ 3438
ห้องผ่าตัดและฝังแร่ รัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น B1 02-256-4000 ต่อ 60151-60152
เคาน์เตอร์พยาบาล Day care ว่องวานิช ชั้น 4 02-256-4536
เคาน์เตอร์พยาบาล ว่องวานิช ชั้น 5 02-256-4395
เคาน์เตอร์พยาบาล ว่องวานิช ชั้น 6 02-256-4394
เคาน์เตอร์พยาบาลเคมีบำบัด ว่องวานิช ชั้น 6 02-256-4539
เคาน์เตอร์พยาบาล ว่องวานิช ชั้น 7 02-256-4367
เคาน์เตอร์พยาบาล ว่องวานิช ชั้น 8 02-256-4672
เคาน์เตอร์ เอลิสะเบธ จักรพงษ์ 02-256-4334
ห้อง CT Simulator เอลิสะเบธ จักรพงษ์ 02-256-4000 ต่อ 3437
ห้อง Acuity Simulator เอลิสะเบธ จักรพงษ์ 02-256-4334
ห้อง MRI Simulator เอลิสะเบธ จักรพงษ์ 02-256-4334
ห้องฉายรังสี Rapid Arc เอลิสะเบธ จักรพงษ์ 02-256-4591
ห้องฉายรังสี 23EX เอลิสะเบธ จักรพงษ์ 02-256-4000 ต่อ 3435
ห้องฉายรังสี Halcyon2 เอลิสะเบธ จักรพงษ์ 02-256-4000 ต่อ 3434
ห้องฉายรังสี iX อับดุลราฮิม 02-256-4404
ห้องฉายรังสี TrueBeam 1 อับดุลราฮิม 02-256-4135
ห้องฉายรังสี TrueBeam 2 อับดุลราฮิม 02-256-4406
ห้อง CT Simulator อับดุลราฮิม 02-256-4334
เคาน์เตอร์พยาบาล รัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น B1 02-256-4000 ต่อ 60171
ห้อง CT Simulator รัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น B1 02-256-4000 ต่อ 60163
ห้อง MRI Simulator รัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น B1 02-256-4000 ต่อ 60164
ห้องฉายรังสี Ethos รัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น B1 02-256-4000 ต่อ 60162
ห้องฉายรังสี Halcyon1 รัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น B1 02-256-4000 ต่อ 60172
ห้องฉายรังสี TrueBeam 3 รัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น B1 02-256-4000 ต่อ 60173
ธุรการ รัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 7 02-256-4000 ต่อ 60722-60727