ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่

ค่าบริการทางรังสีรักษาในเวลาราชการ ผู้ป่วยทั่วไป

ค่าบริการทางรังสีรักษาในเวลาราชการ ผู้ป่วยทั่วไป

อัตราค่าบริการทางรังสีรักษาในเวลาราชการ (8.00-16.00 น.)

ผู้ป่วยทั่วไป
รายการ ราคา
ค่าจำลองการฉายรังสี (Acuity) ต่อครั้ง 2,000
ค่าจำลองการฉายรังสี 3 มิติ (CT Simulation) ต่อครั้ง 8,500
ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนในเทคนิคการใส่แร่ 6,000
ค่าสารทึบรังสีและเวชภัณฑ์ ต่อขวด(50cc) 750
การฉายรังสีทั่วลำตัว/ครึ่งลำตัว (TBI/HBI)/ การรักษาตามแผน 10,000
การจำลองการรักษาด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI Simulation) 8,000
การฉายรังสีตามการหายใจ (Respiratory gating) ต่อคอร์ส 25,000
การจำลองการฉายรังสีด้วยเครื่องควบคุม (Respiratory gating) ต่อคอร์ส 25,000
การทำอุปกรณ์ยึดอวัยวะในการฉายรังสี ต่อชิ้น 6,000
การทำ customized block ต่อครั้ง 2,000
ค่าฟิล์มต่อแผ่น 400
ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ตรวจสอบตำแหน่ง 1,800
การคำนวณตามแผนการรักษา 2 มิติ ต่อครั้ง 1,000
การคำนวณตามแผนการรักษา 3 มิติ ต่อครั้ง 8,000
การคำนวณตามแผนการรักษาแบบ IMRT ต่อครั้ง 10,000
การคำนวณตามแผนการรักษา SRS, SRT ต่อครั้ง 10,000
ค่าฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งพิเศษ MLC ต่อ field 600
ค่าฉายรังสี IMRT ต่อครั้ง 4,000
การฉายรังสีด้วยลำแสงอิเลคตรอน ต่อ field 700
ค่าฉายรังสี 3D CRT 2,500
ค่าฉายรังสี SRS 80,000
ค่าฉายรังสี SRT 80,000