ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่

ค่าฉายรังสีในเวลาราชการ

ค่าฉายรังสีในเวลาราชการ

ประมาณการค่าฉายรังสีในเวลาราชการสำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อย

 1. มะเร็งศีรษะและลำคอ
  ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500.- บาท  
  ค่าฉีดสารทึบรังสี 2 ขวด 1,500.- บาท  
  ค่าหน้ากาก 6,000.- บาท  
เทคนิค 3 มิติ ค่าคำนวณ 6,000.- บาท  
  ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 35 ครั้ง) 87,500.- บาท  
  ค่า CBCT (1 ครั้ง/สัปดาห์) 12,600.- บาท  
  MRI Simulation 8,000.- บาท  
  รวม 130,100.- บาท  
 
 
  ค่า CT Simulation 8,500.- บาท  
  MRI Simulation 8,000.- บาท  
  ค่าฉีดสารทึบรังสี 2 ขวด 1,500.- บาท  
เทคนิค IMRT/VMAT ค่าหน้ากาก 6,000.- บาท  
  ค่าคำนวณ 10,000.- บาท  
  ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 35 ครั้ง) 140,000.- บาท  
  ค่า CBCT 12,600.- บาท  
  รวม 186,600.- บาท  
 2. มะเร็งเต้านม  
  ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500.- บาท  
  ค่าคำนวณ 6,000.- บาท  
เทคนิค 3 มิติ  ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 25 ครั้ง) 62,500.- บาท  
  Boote electron 3,500.- บาท  
  ค่า port film 4,000.- บาท  
  รวม 84,500.- บาท  
 
 
  ค่าจำลองการฉายรังสี (Acuity Simulation) 2,000.- บาท  
  ค่าคำนวณ 800.- บาท  
เทคนิค 2 มิติ  ค่าฉายรังสี (2,400 บาท x 25 ครั้ง) 60,000.- บาท  
  Boote electron 3,500.- บาท  
  ค่า port film 3,000.- บาท  
  รวม 69,300.- บาท  
 3. มะเร็งปอด
  ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500.- บาท  
  ค่าเอกซเรย์ด้วยเครื่องควบคุมตามการหายใจ 25,000.- บาท  
เทคนิค IMRT/VMAT  ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท  
(35 ครั้ง) ค่าคำนวณ 10,000.- บาท  
  ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 35 ครั้ง) 140,000.- บาท  
  ค่า CBCT 12,600.- บาท  
  รวม 197,600.- บาท  
 
 
  ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500.- บาท  
  ค่าเอกซเรย์ด้วยเครื่องควบคุมตามการหายใจ 25,000.- บาท  
เทคนิค 3 มิติ ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท  
(35 ครั้ง) ค่าคำนวณ 6,000.- บาท  
  ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 35 ครั้ง) 87,500.- บาท  
  ค่า CBCT 12,600.- บาท  
  รวม 141,100.- บาท  
 4. มะเร็งกระจายไปสมอง
  ค่าจำลองการฉายรังสี (Acuity Simulation) 2,000.- บาท  
  ค่าคำนวณ 800.- บาท  
เทคนิค 2 มิติ ค่าหน้ากาก (ถ้ามี) 6,000.- บาท  
(10 ครั้ง) ค่าฉายรังสี (2,400 บาท x 10 ครั้ง) 24,000.- บาท  
  ค่า port film  1,600.- บาท  
  รวม 34,400.- บาท  
 
 
  ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500.- บาท  
  ค่าคำนวณ 6,000.- บาท  
เทคนิค 3 มิติ ค่าหน้ากาก (ถ้ามี) 6,000.- บาท  
(10 ครั้ง) ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 10 ครั้ง) 25,000.- บาท  
  ค่า CBCT 3,600.- บาท  
  รวม 49,100.- บาท  
 
 
  ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500.- บาท  
  MRI Simulation 8,000.- บาท  
เทคนิค IMRT/VMAT ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท  
(10 ครั้ง) ค่าคำนวณ 10,000.- บาท  
  ค่าหน้ากาก (ถ้ามี) 6,000.- บาท  
  ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 10 ครั้ง)  40,000.- บาท  
  ค่า CBCT 3,600.- บาท  
  รวม 77,600.- บาท  
 
 
  ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500.- บาท  
  MRI Simulation 8,000.- บาท  
  ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท  
เทคนิค SRT ค่าหน้ากาก 6,000.- บาท  
  ค่าคำนวณ 10,000.- บาท  
  ค่าฉายรังสีต่อคอร์ส 80,000.- บาท  
  ค่า CBCT 9,000.- บาท  
  รวม 114,000.- บาท  
 5. มะเร็งปากมดลูก
  ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500.- บาท  
  MRI Simulation 8,000.- บาท  
  ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท  
เทคนิค 3 มิติ ค่าคำนวณ 6,000.- บาท  
(28 ครั้ง) ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 28 ครั้ง) 70,000.- บาท  
  ค่าใส่แร่ 3 ครั้ง 17,400.- บาท  
  MRI Brachytherapy 24,000.- บาท  
  ค่า CBCT 9,000.- บาท  
  รวม 144,400.- บาท  
 6. มะเร็งต่อมลูกหมาก
  ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500.- บาท  
  MRI Simulation 8,000.- บาท  
  ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท  
เทคนิค IMRT/VMAT ค่าคำนวณ 10,000.- บาท  
  ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 35 ครั้ง) 140,000.- บาท  
  ค่า CBCT  14,400.- บาท  
  รวม 182,400.- บาท  
 
 7. มะเร็งสมอง
  ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500.- บาท  
  MRI Simulation 8,000.- บาท  
  ค่าหน้ากาก 6,000.- บาท  
เทคนิค IMRT/VMAT ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท  
(30 ครั้ง) ค่าคำนวณ 10,000.- บาท  
  ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 30 ครั้ง) 120,000.- บาท  
  ค่า CBCT 10,800.- บาท  
  รวม 164,800.- บาท  
 
 8. มะเร็งหลอดอาหาร
  ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500.- บาท  
  ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท  
เทคนิค VMAT ค่าคำนวณ 10,000.- บาท  
  ค่าฉายรังสี (4,000 บาท x 30 ครั้ง) 120,000.- บาท  
  ค่า CBCT 10,800.- บาท  
  รวม 150,800.- บาท  
 9. มะเร็งลำไส้ใหญ่
  ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500.- บาท  
  MRI Simulation 8,000.- บาท  
เทคนิค 3 มิติ ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- [km  
(28 ครั้ง) ค่าคำนวณ 6,000.- บาท  
  ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 28 ครั้ง) 70,000.- บาท  
  ค่า CBCT 9,000.- บาท  
  รวม 103,000.- บาท  
 10. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
  ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) 8,500.- บาท  
  ค่าฉีดสารทึบรังสี 1,500.- บาท  
เทคนิค 3 มิติ ค่าหน้ากาก 6,000.- บาท  
  ค่าคำนวณ 6,000.- บาท  
  ค่า CBCT (2 ครั้ง/สัปดาห์) 18,000.- บาท  
  ค่าฉายรังสี (2,500 บาท x 28 ครั้ง) 70,000.- บาท  
  รวม 110,000.- บาท