ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่

10 เหตุผลที่ผู้ป่วยเลือกมารักษากับเรา

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดดำเนินการมามากกว่า 60 ปี และเป็นแหล่งผลิตบุคลากร ทางรังสีรักษาเป็นอันดับต้นของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงมานาน มีทีมการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร โดยร่วมทำการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขา มีการจัดการประชุม วางแผนการรักษาระหว่างแพทย์สาขาต่างๆ 

อีกทั้งยังมี เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาได้มาตรฐานในทุกแผนกถือว่าเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย รัฐบาล และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาค

10 เหตุผลที่ผู้ป่วยเลือกมารักษากับเรา

10 เหตุผลที่ผู้ป่วยเลือกมารักษากับเรา

  1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศที่มีชื่อเสียงมานานร่วมร้อยปี
  2. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดดำเนินการมามากกว่า 60 ปี และเป็นแหล่งผลิตบุคลากร ทางรังสีรักษาเป็นอันดับต้นของประเทศไทย
  3. มีทีมการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร โดยร่วมทำการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขา มีการจัดการประชุม วางแผนการรักษาระหว่างแพทย์สาขาต่างๆ (Tumour Board conference) มีการจัดทบทวนความรู้ในแต่ละโรค (Topic Review) มีการทบทวนและติดตามความรู้ใหม่ๆ จากวารสารทางการแพทย์ที่สำคัญของโลก (Journal Club) และรายงานความคืบหน้างานวิจัย (Research Club) ทำให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปแบบองค์รวม (Holistic Approach) และมุ่งประโยชน์การรักษาเพื่อผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางให้มากที่สุด
  4. เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาได้มาตรฐานในทุกแผนก และสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย รัฐบาล และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาค
  5. เป็นองค์กรภายใต้สภากาชาดไทย ซึ่งไม่แสวงหากำไรจากผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายอ้างอิงตามราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สำนักงานหลักประกันสุขภาพ และสำนักงานประกันสังคม ผู้ป่วยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตาม สิทธิการรักษา ภายใต้เงื่อนไขของต้นสังกัด
  6. เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง ในด้านงานบริการและการควบคุมคุณภาพผ่านทีมงานการรักษาผู้ป่วย (Patient Care Team) และได้รับการรับรองคุณภาพ ผ่านสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน
  7. เปิดบริการตั้งแต่ 8:00 -19:00 น. โดยรับบริการทั้งผู้ป่วยในและนอกเวลาราชการ เรายังมีหอผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก ทั้งหมดนี้เพื่อรองรับกับปริมาณผู้ป่วยใหม่ที่ให้ความไว้วางใจในการบริการและเชื่อมั่นในคุณภาพที่เรามอบให้ปีละมากกว่า 2,500 ราย
  8. มีการพัฒนาทางวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ มีความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย และสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
  9. การรักษาโรคมะเร็งต้องเข้ารับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะต้นถึงระยะสุดท้าย มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องรักษาในประเทศ โดยสามารถได้รับการดูแล ความเอาใจใส่จากทีมแพทย์ที่สื่อสารกันอย่างเข้าใจ และเข้าใจ ในพื้นฐานของวัฒนธรรมเดียวกัน ไม่ถูกหลอก ถูกเอารัดเอาเปรียบจากค่ารักษาจากการรักษาที่เกิดจากการโฆษณา ชวนเชื่อ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การรักษาในลักษณะเช่นนี้นอกจากจะต้องเสียค่ารักษาเป็น จำนวนมากโดยที่ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้แล้ว ยังต้องเสียโอกาสการรักษาตั้งแต่ระยะแรก
  10. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้ทั้ง รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน หรือใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะ