สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เครื่องจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI simulator)

การจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีข้อดีเหนือการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว คือ แพทย์สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้ดี ทำให้สามารถมองเห็นความผิดปกติในร่างกายได้ชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ้น

การวางแผนด้วยเครื่องจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความแตกต่างจาการตรวจด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป คือ เป็นการตรวจเพื่อจำลองการฉายรังสี มีการจัดท่าทางผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์พิเศษเพื่อป้องกันการขยับ ซึ่งเป็นอุปกรณ์และการจัดตำแหน่งที่เหมือนขณะฉายรังสี นอกจากนี้ผู้ป่วยจะตรวจโดยนอนบนเตียงที่เป็นเตียงลักษณะเดียวกันกับฉายรังสีอีกด้วย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของของแม่นยำในการรักษาจึงเป็นสถาบันแห่งแรกในเอเชียที่ได้นำภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ในการจำลองการรักษาร่วมกับภาพ 3 มิติที่ได้จากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สำหรับการรักษาด้วยรังสีระยะไกล และรังสีระยะใกล้อย่างเต็มรูปแบบ

ความรู้โดยละเอียดของเครื่องจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลิ๊ก


สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นแห่งแรกในเอเชียที่มีการใช้เทคโนโลยีในการจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้