สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การวางแผนการรักษาด้วยเทคนิค 2 มิติ

       การวางแผนการรักษาด้วยเทคนิค 2 มิติ เป็นการวางแผนการรักษาจากภาพเอกซเรย์ธรรมดาแสดงใน 2 แนวแกน ซึ่งได้จากการจำลองการรักษาด้วยเครื่อง Conventional simulation ซึ่งภาพที่ได้จะแสดงให้เห็นตำแหน่งของอวัยวะภายในโดยใช้กระดูกเป็นตัวเทียบเคียงและใช้เพื่อกำหนดขอบเขตของลำรังสี

วิธีนี้เหมาะกับการรักษาในบริเวณกว้าง วัตถุประสงค์ในการรักษาเพื่อบรรเทาอาการความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วย สำหรับเนื้อเยื่อปกติข้างเคียงก็อาจจะใช้ซี่กำบังลำรังสีที่มีในเครื่องฉายรังสี บังอวัยวะข้างเคียงที่ไม่ต้องการให้ได้รับปริมาณรังสี