สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การฉายรังสีแบบ 4 มิติ

การฉายรังสีเทคนิคแบบ 4 มิตินี้ มีความสำคัญต่อรอยโรคที่อยู่บริเวณที่มีการเคลื่อนไหว เช่น บริเวณทรวงอก ปอด เป็นต้น ซึ่งเป็นเทคนิคการฉายรังสีที่เครื่องฉายรังสีมีการทำงานสัมพันธ์กับจังหวะการหายใจของผู้ป่วย โดยจะต้องใช้เครื่องมือในการตรวจจับจังหวะการหายใจที่ติดไว้บนตัวผู้ป่วยควบคู่กันไปด้วย การฉายรังสีแบบ 4 มิตินี้ เป็นเทคนิคที่สามารถกำหนดขอบเขตการฉายได้ถูกต้องและมีขนาดเล็กให้รังสีโดนเฉพาะตำแหน่งของรอยโรคให้มากที่สุดและโดนอวัยวะสำคัญให้น้อยที่สุด เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการฉายรังสี

ชุดการรักษาด้วยรังสีแบบ 4 มิติจะประกอบด้วย

1. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 4 มิติ

2. คอมพิวเตอร์วางแผนการรักษาแบบ 4 มิติ

3. เครื่องฉายรังสีแบบ 4 มิติ