สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เครื่องวางแผนการรักษา (Treatment planning system)

       เครื่องมือวางแผนการรักษาในรังสีรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นเครื่องวางแผนการรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสามารถวางแผนการรักษาในเทคนิคต่างๆ ได้ เช่น การวางแผนการรักษาแบบ 2 มิติ, 3 มิติ และการรักษาแบบปรับความเข้ม โดยใช้ภาพของผู้ป่วยที่ได้จากเครื่องจำลองการรักาาแบบคอมพิวเตอร์มาประกอบการวางแผนการรักษา รังสีแพทย์สามารถกำหนดขนาดและรูปร่างของเป้าหมายที่ต้องการรักษาและอวัยวะสำคัญต่างๆ ได้อย่างชัดเจน นักฟิสิกส์การแพทย์จะทำการวางแผนการรักาาในเทคนิคต่างๆ เพื่อดูการกระจายตัวของรังสีในผู้ป่วย หลังจากนั้นรังสีแพทย์จะเป็นผู้ประเมินว่าแผนการรักษาไหนเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละรายซึ่งการกระจายตัวของรังสีนั้น ต้องครอบคลุมก้อนเป้าหมายให้มากที่สุดและโดนอวัยวะสำคัญให้น้อยที่สุดและต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เมื่อรังสีแพทย์ยอมรับว่าจะใช้แผนการรักษากับผู้ป่วยแล้ว นักฟิสิกส์การแพทย์จะส่งแผนการรักษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงไปยังเครื่องฉายรังสีต่อไป