background
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นัดหมายพบแพทย์
แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ

การศึกษา

พ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 2) พ.ศ.2549
วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
อื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขามะเร็งวิทยา