สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเคมีบำบัด ปี 2551

เดือน ชาย หญิง รวม
มกราคม 66 224 290
กุมภาพันธ์ 51 210 261
มีนาคม 69 208 277
เมษายน 65 217 282
พฤษภาคม 74 194 268
มิถุนายน 65 190 255
กรกฎาคม 81 217 298
สิงหาคม 69 182 251
กันยายน 89 211 300
ตุลาคม 84 248 332
พฤศจิกายน 60 206 266
ธันวาคม 66 252 318
รวม 839 2,559 3,398

สถิติผู้ป่วยนอก ที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 10 อันดับโรคที่พบบ่อย (คน) ปี 2551

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 164 151 152 161 139 143 149 119 147 163 148 177 1,813
2 มะเร็งปากมดลูก 22 23 25 18 15 19 28 29 22 40 24 33 298
3 มะเร็งหลังโพรงจมูก 23 22 21 25 24 19 17 15 20 19 14 17 236
4 มะเร็งทางเดินน้ำดี 9 7 9 10 11 20 26 26 25 28 15 13 199
5 มะเร็งลำไส้ 18 11 13 13 14 7 6 10 12 13 13 8 138
6 มะเร็งปอด 13 13 9 9 11 8 14 9 8 6 6 7 113
7 มะเร็งกระเพาะอาหาร 2 2 4 7 7 5 4 4 5 8 9 7 64
8 มะเร็งต่อมน้ำลาย 1 2 6 2 4 6 3 2 7 6 1 4 44
9 มะเร็งต่อมลูกหมาก 2 2 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 44
10 มะเร็งโพรงมดลูก 1 1 2 4 5 4 6 7 3 1 1 4 39
รวม 255 234 245 253 233 235 258 225 252 288 235 275 2,988
11 โรคอื่นๆ 35 27 32 29 35 20 40 26 48 44 31 43 410
รวม 290 261 277 282 268 255 298 251 300 332 266 318 3,398

สถิติผู้ป่วยใน ที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 10 อันดับโรคที่พบบ่อย (คน) ปี 2551

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งปากมดลูก 15 15 14 19 15 14 10 7 8 10 12 9 148
2 มะเร็งเต้านม 12 17 14 7 12 9 14 19 14 6 13 10 147
3 มะเร็งหลังโพรงจมูก 14 8 14 13 7 13 13 10 8 8 12 11 131
4 มะเร็งปอด 10 10 10 5 2 13 4 8 1 8 9 9 89
5 มะเร็งกระเพาะอาหาร 2 2 0 2 2 4 3 6 5 5 4 2 37
6 มะเร็งลำไส้ 1 4 2 2 1 5 2 3 1 2 1 2 26
7 มะเร็งทางเดินน้ำดี 1 1 1 1 3 5 2 2 0 2 1 0 19
8 มะเร็งหลังกล่องเสียง 1 0 2 0 1 2 2 1 2 2 1 0 14
9 มะเร็งทวารหนัก 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 4 3 14
10 มะเร็งลิ้น 0 0 0 1 2 1 1 0 0 4 2 0 11
รวม 56 57 58 53 47 66 52 56 39 47 59 46 636
11 โรคอื่นๆ 17 24 28 22 26 16 23 24 32 22 32 33 299
รวม 73 81 86 75 73 82 75 80 71 69 91 79 935