สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล (ครั้ง) ปี 2551

 

เดือน ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ. Grand Total
มกราคม 594 1,334 22 12 1,962
กุมภาพันธ์ 541 1,164 31 9 1,745
มีนาคม 514 1,248 27 9 1,798
เมษายน 491 1,112 32 13 1,648
พฤษภาคม 491 1,164 17 10 1,682
มิถุนายน 529 1,270 25 8 1,832
กรกฎาคม 593 1,274 16 5 1,888
สิงหาคม 519 1,245 18 11 1,793
กันยายน 608 1,436 13 13 2,070
ตุลาคม 652 1,452 19 14 2,137
พฤศจิกายน 532 1,340 26 15 1,913
ธันวาคม 651 1,473 33 14 2,171
Grand Total 6,715 15,512 279 133 22,639

 

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล (ครั้ง) 10 อันดับโรคที่พบบ่อย ปี 2551

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Total
1 Breast 725 649 648 585 602 684 666 658 742 750 656 705 8,070
2 Cervix 247 199 283 188 209 225 231 227 297 258 249 291 2,904
3 Nasopharynx 145 121 121 128 145 116 149 116 108 147 116 150 1,559
4 Lung 102 111 82 74 70 63 97 89 102 99 90 90 1,069
5 Prostate 38 43 30 32 40 50 43 59 52 44 50 55 536
6 Rectum 48 55 51 35 40 51 28 33 32 55 46 60 534
7 Cholangiocarcinoma 33 29 24 32 28 32 37 37 56 49 40 46 443
8 Corpus 41 25 22 31 28 34 40 41 39 30 53 49 433
9 Colon 24 31 41 34 34 45 28 27 27 31 24 31 377
10 Lymphoma 22 21 22 30 29 35 31 22 19 28 21 32 312
Total 1,425 1,284 1,324 1,169 1,225 1,335 1,350 1,309 1,471 1,491 1,345 1,509 16,237
11 โรคอื่น ๆ 537 461 474 479 457 497 538 484 599 646 568 662 6,402
Grand Total 1,962 1,745 1,798 1,648 1,682 1,832 1,888 1,793 2,070 2,137 1,913 2,171 22,639

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล (ครั้ง) 10 อันดับโรคที่พบบ่อย ปี 2551

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Total
1 มะเร็งเต้านม 725 649 648 585 602 684 666 658 742 750 656 705 8,070
2 มะเร็งปากมดลูก 247 199 283 188 209 225 231 227 297 258 249 291 2,904
3 มะเร็งหลังโพรงจมูก 145 121 121 128 145 116 149 116 108 147 116 150 1,559
4 มะเร็งปอด 102 111 82 74 70 63 97 89 102 99 90 90 1,069
5 มะเร็งต่อมลูกหมาก 38 43 30 32 40 50 43 59 52 44 50 55 536
6 มะเร็งทวารหนัก 48 55 51 35 40 51 28 33 32 55 46 60 534
7 มะเร็งตับ 33 29 24 32 28 32 37 37 56 49 40 46 443
8 มะเร็งโพรงมดลูก 41 25 22 31 28 34 40 41 39 30 53 49 433
9 มะเร็งลำไส้ 24 31 41 34 34 45 28 27 27 31 24 31 377
10 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 22 21 22 30 29 35 31 22 19 28 21 32 312
Total 1,425 1,284 1,324 1,169 1,225 1,335 1,350 1,309 1,471 1,491 1,345 1,509 16,237
11 โรคอื่น ๆ 537 461 474 479 457 497 538 484 599 646 568 662 6,402
Grand Total 1,962 1,745 1,798 1,648 1,682 1,832 1,888 1,793 2,070 2,137 1,913 2,171 22,639