สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี

สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี ปี 2551 (คน)

 

เดือน เทคนิคการฉายรังสี
2 มิติ 3 มิติ IMRT
มกราคม 144 126 35
กุมภาพันธ์ 127 150 28
มีนาคม 108 132 36
เมษายน 105 105 44
พฤษภาคม 105 97 36
มิถุนายน 119 116 55
กรกฎาคม 114 116 55
สิงหาคม 94 134 48
กันยายน 99 153 48
ตุลาคม 84 176 33
พฤศจิกายน 88 159 36
ธันวาคม 90 166 35
รวม 1,277 1,630 489