สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเคมีบำบัด ปี 2552

เดือน ชาย หญิง รวม
มกราคม 58 240 298
กุมภาพันธ์ 62 219 281
มีนาคม 84 255 339
เมษายน 70 245 315
พฤษภาคม 64 202 266
มิถุนายน 85 245 330
กรกฎาคม 69 254 323
สิงหาคม 58 215 273
กันยายน 72 207 279
ตุลาคม 54 217 271
พฤศจิกายน 49 198 247
ธันวาคม 42 233 275
รวม 767 2,730 3,497

 

สถิติผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 10 อันดับโรคที่พบบ่อย (คน) ปี 2552

 

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม Breast 172 153 177 166 132 153 172 145 141 136 136 158 1,841
2 มะเร็งปากมดลูก Cervix 27 36 47 28 23 42 23 35 28 32 29 42 392
3 มะเร็งหลังโพรงจมูก Nasopharynx 27 26 30 35 33 40 36 28 33 23 29 28 368
4 มะเร็งท่อน้ำดี Cholangiocarcinoma 15 13 21 19 21 18 15 14 17 15 10 10 188
5 มะเร็งปอด Lung 4 4 11 7 5 7 5 11 12 13 7 2 88
6 มะเร็งลำไส้ตรง Rectum 1 7 10 3 1 7 13 2 8 13 4 4 73
7 มะเร็งต่อมลูกหมาก Prostate 3 4 4 7 5 6 7 6 8 7 8 7 72
8 มะเร็งโพรงมดลูก Corpus 1 0 5 7 5 13 12 2 4 5 4 0 58
9 มะเร็งลำไส้ Colon 7 5 6 6 6 4 3 2 3 1 2 1 46
10 มะเร็งลำไส้เล็กส่วนต้น Ampulla 3 3 4 5 2 2 2 2 3 2 3 2 33
รวม 260 251 315 283 233 292 288 247 257 247 232 254 3,159
11 โรคอื่นๆ 38 30 24 32 33 38 35 26 22 24 15 21 338
รวม 298 281 339 315 266 330 323 273 279 271 247 275 3,497

 

สถิติผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 10 อันดับโรคที่พบบ่อย (คน) ปี 2552

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งหลังโพรงจมูก Nasopharynx 13 12 14 9 10 20 19 12 17 11 18 14 169
2 มะเร็งปากมดลูก Cervix 10 4 12 14 6 12 11 9 8 10 12 10 118
3 มะเร็งเต้านม Breast 10 3 9 6 5 14 9 11 7 11 11 9 105
4 มะเร็งปอด Lung 7 7 12 10 9 9 5 0 4 7 5 11 86
5 มะเร็งกระเพาะอาหาร Esophagus 2 2 7 5 4 3 4 7 1 2 6 4 47
6 มะเร็งลำไส้ตรง Rectum 2 3 3 1 1 3 3 0 3 4 2 2 27
7 มะเร็งต่อมทอนซิล Tonsil 2 4 3 4 3 2 0 0 0 2 2 2 24
8 มะเร็งท่อน้ำดี Cholangiocarcinoma 2 0 3 0 1 3 3 0 2 1 1 4 20
9 มะเร็งสมอง Brain 1 1 2 1 2 2 1 0 0 2 2 2 16
10 มะเร็งตับอ่อน Pancreas 2 4 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 14
รวม 51 40 67 52 41 69 56 40 43 50 59 58 626
11 โรคอื่นๆ 21 23 17 15 19 19 28 28 22 30 28 30 280
รวม 72 63 84 67 60 88 84 68 65 80 87 88 906