สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล (ครั้ง) ปี 2552

เดือน ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ. รวม
มกราคม 573 1,313 19 19 1,924
กุมภาพันธ์ 570 1,333 23 15 1,941
มีนาคม 637 1,541 26 15 2,219
เมษายน 556 1,195 42 21 1,814
พฤษภาคม 521 1,194 37 10 1,762
มิถุนายน 612 1,456 22 11 2,101
กรกฎาคม 598 1,453 24 12 2,087
สิงหาคม 545 1,378 16 12 1,951
กันยายน 612 1,426 16 16 2,070
ตุลาคม 627 1,293 11 23 1,954
พฤศจิกายน 532 1,248 21 15 1,816
ธันวาคม 548 1,145 19 12 1,724
รวม 6,931 15,975 276 181 23,363

 

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและติดตามผล (ครั้ง) 10 อันดับโรคที่พบบ่อย ปี 2552

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม Breast 715 669 806 627 627 769 780 710 733 656 623 596 8,311
2 มะเร็งปากมดลูก    Cervix 168 249 305 191 227 279 236 245 277 220 228 204 2,829
3 มะเร็งหลังโพรงจมูก
Nasopharynx
155 138 160 175 150 172 199 163 183 174 143 137 1,949
4 มะเร็งปอด
Lung
101 115 118 80 84 83 98 93 94 109 83 72 1,130
5 มะเร็งลำไส้ตรง
Rectum
50 55 57 52 42 55 53 45 43 38 38 34 562
6 มะเร็งต่อมลูกหมากProstate 50 54 50 36 28 56 41 39 50 60 50 42 556
7 มะเร็งโพรงมดลูก
Corpus
50 37 41 36 37 48 44 50 55 47 33 28 506
8 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองLymphoma 30 27 34 42 38 45 32 49 34 37 29 46 443
9 มะเร็งตับ Cholangiocarcinoma 35 36 37 34 40 39 34 40 36 34 37 26 428
10 มะเร็งกระเพาะอาหารEsophagus 26 32 44 33 21 27 29 33 38 49 36 38 406
รวม 1,380 1,412 1,652 1,306 1,294 1,573 1,546 1,467 1,543 1,424 1,300 1,223 17,120
11 โรคอื่นๆ 544 529 567 508 468 528 541 484 527 530 516 501 6,243
รวม 1,924 1,941 2,219 1,814 1,762 2,101 2,087 1,951 2,070 1,954 1,816 1,724 23,363